لیست مجوز ها و افتخارات آزمایشگاه کیمیا پژوه البرز

اولین آزمایشگاه مرجع و همکار جهت انجام آزمون های پیشرفته ی دستگاهی در زمینه های مختلف آزمایشگاهی

تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی آزمایشگاه 

فهرست