کروماتوگرافی گازی GC

این بخش با بهره گیری از سیستم GC، کلیه آزمونهای تخصصی مواد اولیه، محصولات آرایشی، بهداشتی، شوینده و مواد غذایی را مطابق استانداردهای ملی و بین المللی انجام می دهد.
اندازه گیری دی اکسان
سموم ارگانوفسفره، سموم ارگانوکلره 
تعیین پروفایل اسیدهای چرب و استرول ها 
تشخیص و تعیین میزان الکل
تعیین ترکیب درصد اسیدهای چرب در صابون 

کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا HPLC

مدیریت آزمایشگاه کیمیا پژوه با توجه به اهمیت موضوع فوق در بهداشت مواد غذایی و خوارک دام و طیور، با استفاده از پیشرفته ترین دستگاههای HPLC خدمات زیر را مطابق استانداردهای مللی و بین امللی ارائه می دهد.
اندازه گیری انواع ویتامینهای محلول در آب، انواع ویتامینهای محلول در چربی
اندازه گیری کافئین، اسید سوربیک و اسید بنزوئیک
اندازه گیری انواع مایکوتوکسین ها در غلات، خشکبار و دانه های روغنی، خوراک دام و طیور و لبنیات
اندازه گیری هیستامین در خوراک دام، کنسرو و گوشت ماهی
اندازه گیری انواع شیرین کننده های مصنوعی مانند آسپارتام و آسه سولفام

کرماتوگرافی یونی IC

اندازه گیری آنیون ها ( فلورید، کلرید، نیتریت، برمید، نیترات، فسفات، سولفات ) در آب آشامیدنی و معدنی

اندازه گیری آنیون ها (نیترات ونیتریت ) در فرآورده های گوشتی و مواد غذایی