کروماتوگرافی گازی

با دتکتور جرمی

آزمایشگاه سم شناسی با طیف سنج جرمی GC-MS

ترکیبات قابل اندازه گیری :
شناسایی و اندازه گیری کلیه ترکیبات فرار و پایدار حرارتی (مشتقات نفتی  هیدروکربنهای آروماتیک – هیدروکربنهای آلیفاتیک- ترکیبات آلی فرار  باقیمانده سموم و آفت کشها – آلاینده های زیست محیطی )

فهرست