این آزمایشگاه با داشتن بخشهای محیط سازی، کشت، انکوباسیون، استرلیزاسیون و همچنین کادر متخصص و وجود محیط کشت های اختصاصی، کلیه آزمونهای تخصصی در زمینه مواد اولیه و محصولات آرایشی، بهداشتی، و مواد غذایی را به شرح زیر انجام می دهد.
آزمونهای بخش میکروبیولوژی:
اشرشیاکلی، شمارش کلی فرم ها، انتروباکتریاسه، باسیلوس سرئوس، انتروکوکوس، شمارش کلی میکروارگانیسم ها، استاف اورئوس کوآگولاز مثبت، کلستریدیوم پرفرانژنس، کپک و مخمر، سالمونلا، باکتریهای اسید دوست، باکتریهای اسید لاکتیک، جداسازی استرپتوکوک گروهD 
لانسفیلد، کلی فرم های مدفوعی، سودوموناس، کلستریدیوم بوتولینوم، اسپور باکتریهای عامل فساد و صاف، شمارش کل اسپور باکتریهای گرما دوست، اسپور باکتریهای بی هوازی صاف، شناسایی اسپور کپک های مقاوم به حرارت، شمارش اسپور باکتریهای گرما دوست هوازی، کشت و جداسازی لیستریا و..