آزمایشگاه شیمی

در علم شیمی تجزیه که به بررسی روش های شناسایی ، جداسازی و اندازه گیری کمی و کیفی مواد می پردازد. دو روش شیمی کلاسیک و دستگاهی به کار گرفته می شود. در آزمایشگاه شیمی آنالیز های شیمیایی کلاسیک بر اساس روشهای تیتراسیون ، گراویمتری و الکتروشیمی به کمک دستگاههای پیشرفته انجام می شود.

شرکت کیمیا پژوه البرز با دارا بودن آزمایشگاه شیمی پیشرفته ارائه دهنده ی انواع آزمایش های شیمی کلاسیک می باشد.

و در این راه همواره سعی بر این بوده که از روش های جدید به ویژه روش های دستگاهی جایگزین برای برخی آزمون های شیمی کلاسیک به کار گرفته شود. از جمله این موارد می توان به استفاده از تیتراتور اتوماتیک اشاره کرد:

تیتراتور اتوماتیک

در این بخش آزمونهای تیتراسیون به کمک دستگاه تیتراتور متلر انجام می گیرد. بنابراین نقطه پایانی تیتراسیون به کمک الکترودهای مخصوص تعیین و حجم محلول تیترانت به کمک میکرو پیپتهای دیجیتال دستگاه تعین و محاسبات بر اساس متد دستگاه انجام می گیرد. از این رو خطاهای اپراتور مانند خطای دید در تشخیص نقطه پایانی تیتراسیون و اندازگیری حجم موثر نمی باشد.

دستگاه های بخش آزمایشگاه شیمی :

pH متر،EC متر،سانتریفیوژ،سانتریفیوژ ژربر،رفرکتومتر،سیستم سوکسله،سیستم کلدال،کوره ی آزمایشگاهی،آون و آون تحت خلا،بن ماری،کدورت سنج،یون متر،DO متر،تینتومتر،تیتراتور اتوماتیک

 

فهرست