آزمایشگاه کیمیا پژوه به عنوان مرجعي براي انجام آزمون‌ فلزات سنگین و سموم در مواد غذایی فعاليت مي­نمايد.اين آزمايشگاه‌ با هدف افزايش سطح رضايت مشتريان خود از طريق ارائه خدمات آزمايشگاهي با كيفيت ، موارد زير را سرلوحه عملكرد خود قرار مي‌دهد:

۱- استفاده از آخرين ويرايش استانداردهاي ملي و متون فني جهت انجام آزمونها

۲-بكارگيري افراد توانمند و ذي صلاح در آزمايشگاه جهت اطمينان از انجام صحيح و دقيق فعاليت‌هاي مرتبط با  آزمون

۳- ارتقاء سطح مهارت و كارائي كاركنان از طريق آموزش‌هاي سيستماتيك، برنامه‌ريزي شده و مستمر

۳-رعايت امانتداري و صداقت در ارائه نتايج

۴-توسعه دامنه فعاليت هاي مرتبط با آزمون, ازطريق انجام مطالعات وخريد تجهيزات به منظوركسب رضايت مشتريان و پاسخگويي به موقع به نتايج

۵-تامين منابع لازم جهت تحقق اهداف و برآورده سازي الزامات اين استاندارد

۶-بهبود مستمر در مجموعه فعاليت ها و عملكردهاي آزمايشگاه .

۷-تعامل مناسب با مشتريان جهت كسب رضايت آنها

مديرارشد اين آزمايشگاه به منظور دستيابي به موارد فوق، آزمايشگاه سيستم مديريت كيفيت خود را بر مبناي استاندارد ISO/IEC 17025:2005 طراحي نموده و تعهد كامل خود را به اين خط مشي و عملكرد براساس رويه حرفه اي خوب آزمايشگاهي اعلام مي نمايد و اثر بخشی آن را از طریق برگزاری جلسات بازنگری مدیریت و ممیزی های داخلی در دوره های زمانی مشخص بررسی می نماید.

خط مشي هر سال يكبار در صورت لزوم بازنگري مي شود.

مدير ارشد آزمايشگاه :منوچهر احمدی

[us_single_image image=”6199″]
فهرست